Terms and Conditions

Datum laatste aanpassing: 29 oktober 2021

Bij Virukit willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Virukit stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Virukit kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Virukit ter zake van Goederen van welke aard ook en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Virukit en Klant. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Virukit alleen bindend indien en voor zover deze door Virukit uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Onze Goederen zijn zeer gevarieerd. Daarom zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing. Aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar bij de betreffende dienst en deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van jouw Overeenkomst met ons als je de betreffende Goederen gebruikt. Er kunnen meerdere aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in het eerste artikel vermeld.

Artikel 1. Definities van gebruikte termen

In deze Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Virukit: de BVBA Multi-G, handelend onder de handelsnaam “Virukit”, gevestigd te Lange Leemstraat 166, 2018 Antwerpen en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE.0441.139.667.
 • Virukit Website: de website van Virukit, bereikbaar via de domeinen virukit.be en aanverwante subsites.
 • Goederen: de producten die Virukit aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst. Virukit is een tas met alle essentiële zaken om de Klant te beschermen tegen besmetting door een virus zoals Covid-19.
 • Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 • Klant: de natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) met wie Virukit een Koopovereenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Virukit daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).
 • Consument: een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Materialen: alle werken, zoals ramen, deuren, daken, websites, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 • Bestelformulier: elektronisch document dat ter beschikking wordt gesteld op de Virukit Website waarin een nadere omschrijving van Goederen is opgenomen en /of waarmee Klant een aanbod doet tot het geleverd krijgen van Goederen.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Virukit en de Klant op grond waarvan Virukit Goederen levert aan de Klant.
 • Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en aanvaardingen, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening.
 • Persoonsgegevens: ‘persoonsgegevens’ zoals gedefinieerd in de AVG.
 • Verwerker: ‘verwerker’ zoals gedefinieerd in de AVG.
 • Verwerking: ‘verwerking’ zoals gedefinieerd in de AVG.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zoals gedefinieerd in de AVG.

Artikel 2. Algemene bepalingen

De webshop van Multi-G, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Lange Leemstraat 166, 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer

BE.0441.139.667 handelend onder de handelsnaam Virukit, (hierna “Virukit”) biedt haar Klanten een hygiënische tasje aan met beschermingsmiddelen voor het beschermen van de gezondheid tegen mogelijke virussen en/of andere ziektes. Virukit handelt als een webshop dat rechtstreeks de Goederen levert aan haar Klanten.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (hierna de ‘Klant’). Het plaatsen van een bestelling via het platform van Virukit houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Virukit aanvaard zijn. Bijkomende voorwaarden van de Klant kunnen van toepassing zijn wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Virukit aanvaard zijn en aan de Klant worden meegedeeld.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 3. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de Goederen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na.

Virukit behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Prijzen van de aankoop kunnen verschillen bij een omruiling. Bij een omruiling voor hetzelfde Goed, kan het bedrag van aankoop verschillen ongeacht of het online in mindering is gebracht. Bij een omruiling voor een ander Goed, wordt het aankoopbedrag gewoon van het nieuw Goed in mindering gebracht.

Artikel 4. Aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Goederen en/of digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Virukit gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Goederen, en/of digitale inhoud. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Virukit niet. Virukit is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Virukit is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Virukit heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat Virukit er van uit dat de Klant van de aankoop afziet.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Virukit. Virukit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Goed.

Artikel 5. Online aankopen

Als u de bestelling bevestigt gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden, Cookie & Privacy policy, prijzen en beschrijvingen van Goederen. Virukit behoudt zich het recht voor om uw bestelling te blokkeren als het bezorgadres onjuist is of bij problemen tijdens de betaling.

 1. Informatie voorafgaand aan de koop met beschrijving van het Goed;
 2. De bestelling bevestigen met datum, uur en optioneel zitplaats;
 3. Gegevens invoeren + Soort levering kiezen;
 4. Aanvaarding van deze voorwaarden van de verkoop met optioneel het verstrekken van een opt-in voor de nieuwsbrief;
 5. Betaalmethode kiezen en bevestigen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Bancontact, Mister Cash, iDeal, Sofort, KBC, Belfius, ING: Via bijna 90% van alle banken kan de Klant via Bancontact, nu Mister Cash, dankzij 3-D Secure, veilig online betalen. Op basis van kaartnummer, vervaldatum en uw digipas kan de Klant de betaling voltooien.

De Goederen die via deze webshop worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Virukit. Virukit is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 6. Levering

Bestellingen worden tijdens werkdagen binnen de 24u behandeld. Uw pakket wordt verzonden met Bpost. Bpost streeft naar levering op de volgende werkdag binnen België. Bestelt u tijdens werkdagen dan ontvangt u dus uw pakket binnen de 48u. Multi-G is niet verantwoordelijk voor vertragingen van Bpost.

Tenzij anders overeengekomen, worden de Goederen geleverd binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling. Deze levertermijn is louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van Virukit aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Het is mogelijk dat de Klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een Goed waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor Virukit geen fout treft, vertraging oploopt. Indien Virukit niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of – wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken, binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft de Klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het Goed naar de Klant onderweg is.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Virukit. De Klant is verplicht de geleverde Goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde Goederen niet conform met de Overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient de Klant dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Virukit.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Virukit.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Virukit te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

De eigendomstitel op, en het risico dat verbonden is aan, de Goederen gaan over op de Klant na (i) Levering ervan of, waar nodig, installatie of montage, (ii) aanvaarding ervan door de Klant en (iii) door overschrijving na definitieve incasso van de bedragen. Indien de Goederen door de Klant worden geweigerd na levering, blijven het risico en de eigendomstitel bij Virukit.

De Klant heeft het recht om alle niet-conforme Goederen te weigeren binnen de vijf (5) dagen na ontvangst ervan (bij zichtbare gebreken) of na vaststelling van het gebrek (bij verborgen gebreken) door een expert aangeteld door Virukit of de door Virukit gemachtigde persoon.

Artikel 8. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Virukit.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

 • waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt,
 • waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
 • waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Virukit via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Bij herroeping wordt er verwacht dat uw artikelen in de huidige verpakking , ongeopend en ongebruikt terug verzonden worden. Zo niet, gelden uw artikelen niet aan de herroepingsvoorwaarden en kunnen we geen omruiling toelaten.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de Goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Virukit heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Virukit. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Virukit zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking en ongeopende staat bevinden, samen met alle toebehoren, kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Virukit alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Virukit het geretourneerd product in ontvangst heeft genomen voor inspectie van goede staat. Virukit zal aldus wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, waarbij Virukit de terugbetaling kan weigeren indien zichtbare schade is toegebracht aan de goederen dewelke het goed onbruikbaar maakt voor verdere doorverkoop.

Virukit betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon of gelegenheid bestemd zijn. Zo zullen de theekokers met een gepersonaliseerde boodschap niet geretourneerd kunnen worden;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Zo zullen bijvoorbeeld onze refills geretourneerd kunnen worden indien de verpakking ongeopend is en de sealing intact is gebleven.

Artikel 9. Verplichtingen van de Klant

De Klant is gehouden al datgene te verrichten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt de Klant er zorg voor dat alle gegevens waarvan Virukit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Goederen, tijdig aan Virukit worden verstrekt. De termijn waarbinnen Virukit de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Virukit zijn ontvangen.

Artikel 10. Rechten van intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Virukit ontwikkelde Goederen of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Virukit of diens licentiegevers.

De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken.

Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

Het is Virukit toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Virukit door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

De verbintenissen van Virukit zijn inspanningsverbintenissen. Virukit is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

De totale aansprakelijkheid van Virukit voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Virukit van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Virukit of diens werknemers is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Klant onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan vijfduizend (5.000) euro (exclusief btw).

Virukit is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van gegevens die Virukit in het kader van de nakoming van de Overeenkomst opslaat en/of verwerkt.

Virukit is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De aansprakelijkheid van Virukit wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Virukit onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Virukit ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Virukit in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 14 kalenderdagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Virukit.

De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Virukit.

Klant is jegens Virukit aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart Virukit tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Goederen door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Goederen desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.

Artikel 12. Overmacht

In geval van overmacht is Virukit gerechtigd de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. 

Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: tekortkomingen van leveranciers van Virukit, die Virukit niet kon voorzien en waar Virukit diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, materiale waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven; onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische dreigingen of aanslagen en binnenlandse onlusten.

Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. Er vindt dan geen restitutie plaats van de door Klant vooruitbetaalde gelden.

Artikel 13. Duur en opzegging

De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Goederen te leveren.

Indien een vaste looptijd is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven. Elk der partijen mag een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. De opzegtermijn vangt aan op de dag volgend op die waarop de opzegging door Virukit is ontvangen. Bij opzegging per aangetekende post dient Klant zijn Persoonsgegevens te vermelden.

Virukit mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:

 • Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting.
 • Het faillissement van Klant is aangevraagd dan wel Klant in staat van faillissement is verklaard.
 • Klant heeft surseance van betaling aangevraagd of verkregen.
 • De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.
 • Na het sluiten van de Overeenkomst aan Virukit omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Klant verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen.
 • Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan of heeft verlengd.

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Virukit op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Virukit is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Virukit recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Klant gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Klant slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Virukit op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 14. Privacy en Cookies

De verwerkingsverantwoordelijke is BVBA Multi-G, handelend onder de handelsnaam “Virukit”, gevestigd te Lange Leemstraat 166, 2018 Antwerpen en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE.0441.139.667.

De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan Virukit bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van Virukit en diens medewerkers zou ontvangen. De Klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Virukit verwerkt de basis-identiteitsgegevens en andere persoonsgegevens van de Klant, de (sub)onderaannemer(s) alsook andere bouwactoren, hun personeel, hun medewerkers, hun aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de klanten/leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en de veiligheid op de werf. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten) en/of het gerechtvaardigd belang van de relevante partij.

Virukit en diens leveranciers verbinden zich ertoe om deze persoonsgegevens alleen te verwerken met het oog op de voormelde doeleinden en dit in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming alsook alle vigerende wetten, decreten, verordeningen ter uitvoering ervan. Zij zullen deze persoonsgegevens alleen doorgeven aan Verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking.

Virukit en diens leveranciers zullen de nodige voorzorgen nemen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere ongeoorloofde toegang, diefstal, vernietiging, verlies, wijziging, verstrekking, reproductie of verspreiding, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig. De Verwerkers van Virukit verbinden zich er toe dezelfde verplichtingen op te leggen aan de ondernemingen en organisaties waarop Virukit beroep doet. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke type cookies wij gebruiken, waarvoor deze dienen en hoelang deze worden bewaard, kan u terecht op onze Cookie policy.

Artikel 15. Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

Indien een onderdeel van deze Voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

Artikel 16. Diversen

Geen enkele wijziging of aanpassing aan de bepalingen of voorwaarden van het Overeenkomst is geldig, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Virukit werd aanvaard en bevestigd.

De gehele of gedeeltelijke nietigheid of ongeldigheid van een clausule in deze Algemene Voorwaarden leidt niet tot de nietigheid of ongeldigheid van enige andere clausules. Indien een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, die de Overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de Overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Virukit. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Virukit kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en mailen als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Virukit

 

Lange Leemsstraat 166

2018 Antwerpen

BE0441 139 667 

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.